Sourdough Bread “Little Paris” / Хляб с квас “Кючук Париж”

Sourdough Bread “Little Paris” / Хляб с квас “Кючук Париж”

SaveSave

SaveSave

Sourdough Bread "Little Paris" / Хляб с квас "Кючюк Париж"
I love to make all sorts of bread, but ordinary leaven bread is a basic element in a house. Go well with everything from cheese, salami, savory to blueberry jam, and without exaggerating, we always feel that something is missing if there is no bread left on the cutting board, ready for a quick snack or a favorite sandwich. For the first time I made this bread a long time ago. This is plain, real, not too sour and tasteful. With a thin, crispy crust and a soft and dense interior. This is my bread for daily meals. Recipe requires Levitto Madre starter, white flour, semolina and whole grain rye. I have baptized him in the neighborhood where I grew up in Plovdiv, Kyuchuk Paris (Little Paris) Обичам да печа всички видове хляб, но обикновенният хляб с квас е основен елемент в една къща. Върви добре с всичко, от сирене, салам , чубрица та чак до сладко от боровинки и без да преувеличаваме винаги чувстваме, че нещо липсва, ако няма хляб, оставен на дъската за рязане, готов за бърза закуска или любим сандвич. За първи път направих този хляб преди доста време. Това е обикновен, истински, не прекалено кисел и с дълбочина на вкуса. С тънка, хрупкава кора и мека и достатъчно плътна вътрешност. Това е сега хлябът ми за ежедневно хранене. Рецепта изисква Левито Мадре стартер, бяло обикновено брашно, грис и пълнозърнесто ръжено. Кръстил съм го на квартала, в който израстнах в Пловдив, Кючук Париж( Малкият Париж)
Servings
Ingredients
 • Yeld/Добив: 1.8 кг 3x 600g /3 хляба по 600г.
 • Tome/Време:
 • Autolisa/Смесване / Автолиза: 30 минути
 • First proof/ Първа ферментация: 5 h/часа
 • Bench rest and shapeing/ Разделете плот и оформяне: 20 /min/минути
 • Second proof/ Втасване: 2 5 h/часа (или 1,5 часа, след това забавяне за 2 - 16 часа)
 • Bake/Печене: 35 минути
 • Dough temperature/ Желана температура на тестото: 24C
 • Съставки:
 • Leavening/Тесто Майка:
 • 60 g/г Lievito Madre/Активирано Левито Мадре
 • 120 g/г White flour /Бяло брашно
 • 60 g/г Water/Вода
 • Leave to double for 4-6h/Оставете 4-6 ч на 24C да се удвои.
 • Main dough/ Основно Тесто
 • 600 g/г White flour /Бяло брашно
 • 300 g/г Semolina/ Грис
 • 100 g/г Rye Whole grain flour/ Пълнозърнесто ръжено брашно
 • 600 g/г Water at 24C/ вода при около 24 ° С
 • 240 g/г Leavening/Тесто Майка:
 • 23 g/г Salt / Сол
Servings
Ingredients
 • Yeld/Добив: 1.8 кг 3x 600g /3 хляба по 600г.
 • Tome/Време:
 • Autolisa/Смесване / Автолиза: 30 минути
 • First proof/ Първа ферментация: 5 h/часа
 • Bench rest and shapeing/ Разделете плот и оформяне: 20 /min/минути
 • Second proof/ Втасване: 2 5 h/часа (или 1,5 часа, след това забавяне за 2 - 16 часа)
 • Bake/Печене: 35 минути
 • Dough temperature/ Желана температура на тестото: 24C
 • Съставки:
 • Leavening/Тесто Майка:
 • 60 g/г Lievito Madre/Активирано Левито Мадре
 • 120 g/г White flour /Бяло брашно
 • 60 g/г Water/Вода
 • Leave to double for 4-6h/Оставете 4-6 ч на 24C да се удвои.
 • Main dough/ Основно Тесто
 • 600 g/г White flour /Бяло брашно
 • 300 g/г Semolina/ Грис
 • 100 g/г Rye Whole grain flour/ Пълнозърнесто ръжено брашно
 • 600 g/г Water at 24C/ вода при около 24 ° С
 • 240 g/г Leavening/Тесто Майка:
 • 23 g/г Salt / Сол
Instructions
 1. Method: Метод:
 2. 1. In the mixer bowl, mix the flour, water, and dough at a low speed until it comes together for about a minute. 1.В купата на миксер смесете брашното, водата и тестото майка на ниска скорост, докато се събере, за около една минута.
 3. 2. Allow the dough to rest (autolysis) for 30 minutes. 2.Оставете тестото да почива (автолиза) за 30 минути.
 4. 3. Add the salt and continue stirring at low or medium speed until the dough reaches the average level of gluten development. This should take about 3 or 4 minutes. 3.Добавете солта и продължете да разбърквате при ниска или средна скорост, докато тестото достигне средно ниво на развитие на глутена. Това трябва да отнеме около 3 или 4 минути.
 5. 4.Enter the dough in a greased container (preferably a low and wide container so that the dough can be folded without removing it). 4.Прехвърлете тестото в намазнен съд (за предпочитане нисък и широк контейнер, така че тестото може да се сгъне, без да го изваждате).
 6. 5. Proof at room temperature 22-24C for 5 hours, stretching and folding in 30 and 60 minutes. 5.Втасване се при стайна температура 22-24C за 5 часа, с разтягане и сгъване на 30 и 60 минути.
 7. 6. Place the dough on a lightly floured worktop. Divide it into balls of 600g. 6.Оставете тестото върху леко набрашнен плот. Разделете го на топки от 600g.
 8. 7. Sprinkle the balls lightly with the flour, cover with a cloth and allow to rest for 15 minutes 7.Поръсете топките леко с брашното, покрийте с кърпа и оставете да почиват за 15 минути.
 9. 8. Form them as batards (elongated shape) and place them in linen cloth. 8.Оформете ги като батарди(продълговата форма) и ги поставете в набрашнено ленено платно или банетони..
 10. 9. Cover and let stand at room temperature for 2 - 2.5 hours. Alternatively, the bread can be left to rise for about 1.5 hours at room temperature, then refrigerated for 12-16 hours and baked directly from the refrigerator. This will bring a richer taste and a caramelized crunchy crust. 9.Покрийте и оставете да втаса на стайна температура в продължение на 2 - 2,5 часа. Алтернативно, хлябът може да бъде оставен да втасва за около 1.5 часа при стайна температура, след това ретардация(забавяне) в хладилник за 12 - 16 часа и да се изпече директно от хладилника. Това ще донесе по-богат вкус и карамелизирана хрупкава кора.
 11. 10. Burn the oven at 250C. You will also need steam in the initial baking phase. 10.Загрейта фурната на 250C. Ще се нуждаете и от пара в началната фаза на печене.
 12. 11.Turn the bread on parchment. Slash each of them with two overlapping cuts that are almost parallel to the breadth of the bread. Bake on a plate or lid with a lid. 11.Обърнете хлябовете върху пергамент. Срежете всеки от тях с две припокриващи се сряза, които са почти успоредни по оста на хляба. Печете върху плоча или съд с капак.
 13. 12. After 15min. reduce to 220C and bake to standby. When the bread is baked, it should be light as a feather. 12.След 15мин. намалете на 220C и печете до готовност. Когато хлябът е опечен трябва да е лек като перце.
 14. 13. Cool on a wire stand. Do not cut until the bread is completely cold if you can keep it. 13.Охлажда се на телена поставка. Не разрязвайте, докато хлябовете не са напълно изстинали ако успеете да ги опазите.
Share this Recipe
Powered by WP Ultimate Recipe


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »