Lievito Madre/ Левито Мадре- Квас Майка

Lievito Madre/ Левито Мадре- Квас Майка

SaveSave

Lievito Madre/ Левито Мадре- Квас Майка
This is what Italian use for sourdough starter. Това е квасът ,който ползват италианците.
Servings
Servings
Instructions
  1. Method: 100 grams of flour (best to use strong flour, also known as bread meal, or farina manitoba in Italian) 100 ml of water at room temperature 1 tsp. honey (optional) For feeding: water and flour, if necessary preparation Combine flour, water, and honey (if you use) into the mixer bowl. Honey is not absolutely necessary, but since I started in the winter at lower temperatures than the ideal (26-28ºC / 79-82ºF), I thought that a little more food for microorganisms would be nice. Mix with the dough hook well. Transfer the mixture into a large bowl. Cover the bowl with plastic film. Drill the foil several times with a spit or a toothpick. Leave at 26-28ºC / 79-82ºF for 48 hours. (I used room temperature, 20ºC / 68ºF and it also works well.) After 48 hours, you should see bubbles and smell pleasantly sour. If not, start over again. Remove the top layer. We will now power the starter for the first time. Place the mixing bowl on a scale and reset. Leave 100 grams of the mixture from the bowl. Discard the rest. Add 100 grams of flour, ie. the same weight as the starter. Add 50 ml of water, ie. 50% of the weight of the starter. Mix with the dough attachment and take 5 minutes. Transfer the new leaven into a suitable container. The appropriate container is transparent (so you can see what's going on), non-reactive material (ie glass is a good choice), tall and narrow (so the starter can grow evenly) and large enough to allow the starter to double in size. Cover with foil and drill several times with a toothpick. Leave to rest at room temperature for 24 hours, then repeat the whole process. Do this for 14 consecutive days. You will notice that the parent yeast will become more active with more bubbles. You will also notice that it will become less sticky and easier to work with. You can mark the starting height of the starter in the glass jar to see how much it grows. This is the case when the Italians make a lefty madre. For each feeding, first throw away the top layer of the old starter. Then measure the correct amount of starter and discard the rest. Only clean the container with warm water and dry it thoroughly. Check the starter smell, which should remain pleasant and only slightly acidic. After a few days I reduced the quantities to 50 grams of starter + 50 grams of flour + 25 grams of water, as I think it's a loss of all this flour. After 14 days the starter will grow a lot overnight and ready. To keep the starter in a closed jar with a lid and cool. You will notice that the starter will grow at a slow pace and will stop growing in a week's time. This means it's time for the next meal. Every time when you want to make bread make leaven with 40g of Levity Madre 100g of flour and 50g of water. Stir leave at room temperature to double. Keep Lievito Madre in fridge and feed it ones a week.
  2. Метод: 100 грама брашно (най-добре да се използва силно брашно, известено също като хлебно брашно, или farina manitoba на италиански) 100 ml вода при стайна температура 1 ч.л. мед (по избор) За хранене вода и брашно, ако е необходимо подготовка Комбинирайте брашното, водата и меда (ако използвате) в купата на миксер. Медът не е абсолютно необходим, но тъй като започнах през зимата при по-ниски температури от идеалния (26-28ºC / 79-82ºF), мислех, че малко повече храна за микроорганизмите би било хубаво. Смесва се с куката за тесто добре. Прехвърлете сместа в голяма купа. Покрийте купата с пластмасово фолио. Пробийте фолиото няколко пъти с шиш или клечка за зъби. Оставете на 26-28ºC / 79-82ºF в продължение на 48 часа. (Използвах стайна температура, 20ºC / 68ºF и работи също добре.) След 48 часа трябва да видите мехурчета и да мирише приятно кисело. Ако не, започнете отново. Премахнете горния слой. Сега ще захраним стартера за първи път. Поставете купата на миксерана върху кантар и нулирайте . Оставете 100 грама от сместа от купата. Изхвърлете останалото. Добавете 100 грама брашно, т.е. същото тегло като стартера. Добавете 50 ml вода, т.е. 50% от теглото на стартера. Смесете с приставката за тесто и месете 5 минути. Прехвърлете новият квас в подходящ контейнер. Подходящият контейнер е прозрачен (така че можете да видите какво се случва), от нереактивен материал (т.е. стъклото е добър избор), висок и тесен (така че стартерът може да расте равномерно) и достатъчно голям, за да позволи на стартера да се удвои в размер. Покрийте с фолио и пробийте няколко пъти с клечка за зъби. Оставете да почива при стайна температура в продължение на 24 часа, след това повторете целия процес. Правете това 14 последователни дни. Ще забележите, че квасът майка ще стане по-активен с повече мехурчета. Също така ще забележите, че ще стане по-малко лепкав и по-лесен за работа. Можете да маркирате началната височина на стартера в стъкления буркан с ласток, за да видите колко расте. Така се прави когато италианците правят левитьо мадре. За всяко хранене първо изхвърлете горния слой на стария стартер. След това измерете правилното количество стартер и изхвърлете останалото. Почистете контейнера само с топла вода и го изсушете добре. Проверявайте миризмата на стартера, който трябва да остане приятно и само леко кисела. След няколко дни намалих количествата до 50 грама стартер + 50 грама брашно + 25 грама вода, тъй като мисля, че това е загуба на цялото това брашно. След 14 дни стартерът ще расте много за една нощ и е готов. Сега можете да го използвате за печене на хляб, повече за това в следващия пост. За да запазите стартера, затворете го буркан с капак и охладете. Ще забележите, че стартерът ще расте с бавна скорост и след една седмица ще спре да расте. Това означава, че е време за следващата храна. Всеки път когато решите да печете хляб, направете първо тесто майка. Вземете 40г от Мадрето, добавете 100г брашно и 50г вода. Разбъркайте и оставете на стайна температура да удвои обема си. Това е вашият квас за новия хляб.
Share this Recipe
Powered by WP Ultimate Recipe


2 thoughts on “Lievito Madre/ Левито Мадре- Квас Майка”

  • S
    Read thru your instruction how to make the sourdough starter. It’s very detail & easy to understand. I’m new. I like it.
    Share & keep me posted of new posts.
    Thank you for sharing.😃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »